DiaPozitiv – fotosoutěž na téma diakonické společenství

1. Pořadatelem fotosoutěže (dále jen „soutěž“) je Diakonie ČCE, Belgická 374/22, 120 00 Praha 2, IČ: 45242704, (dále jen „pořadatel“) ve spolupráci s Diakonickou servisní agenturou.

2. Soutěž probíhá od 1. února do 31. května 2019.

3. Účastníkem soutěže (dále jen „účastník“) se může stát každá osoba, která v době konání soutěže dovrší věk 18 let a má trvalé bydliště na území ČR

4. Soutěžní téma: diakonické společenství. Soutěžní snímky mají vyjadřovat smysl a význam diakonické hodnoty #společenství.

5. Podmínky soutěže:

  • Soutěžící mají možnost zasílat fotografie v průběhu celého termínu.

  • U každé fotografie bude označen autor (jménem, e-mailem a telefonním kontaktem).

  • Počet zaslaných snímků od jednoho autora je omezen na maximálně tři snímky.

  • Technická specifikace pro posílání fotografií (snímků): Snímek bude zaslán ve formátu JPG.

  • Fotografie s požadovanými údaji bude zaslána v termínu na e-mail: Zbnz5j~l4om%C2~76hAsVW7r (pro zásilky přesahující 5 MB využijte zaslání přes online úschovnu)

6. Zpracování soutěžních fotografií:

  • Fotografie, které budou splňovat podmínky soutěže, budou průběžně prezentovány v rámci soutěžní galerie na stránkách hodnoty.diakonie.cz/spolecenstvi/soutez/ 

  • Všichni autoři, kteří zaslali fotografii/fotografie a splnili podmínky soutěže, budou zařazeni do slosování, které proběhne 3. června 2019. Jeden vylosovaný autor obdrží finanční prémii ve výši 2000,- Kč.

  • Všechny fotografie splňující podmínky soutěže budou zařazeny do internetového hlasování o nejlepší fotografii na stránkách hodnoty.diakonie.cz/fotosoutez. Hlasování se může účastnit kdokoli, ale každý může hlasovat pouze jedenkrát. Podmínkou hlasování je uvést na hlasovacím formuláři jméno, mailovou adresu, telefonní kontakt a v případě zaměstnanců Diakonie organizační jednotku, ve které pracují. Autor vítězné fotografie obdrží cenu 2000,- Kč a z řad hlasujících zaměstnanců Diakonie bude vylosován jeden, který obdrží cenu 1000,- Kč.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů dle svého uvážení.

8. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem v tištěných i online propagačních materiálech a případně výstavách Diakonie ČCE, a to bez nároku na honorář.

9. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a že je oprávněn s fotografií nakládat. Pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo nepravdivé, může být taková fotografie ze soutěže vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady ze soutěže vyřazen. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

10. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhry.

 

Pravidla ve formátu PDF

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.