Pomoc potřebným

Naše hodnoty vycházejí z našeho poslání.

Posláním Diakonie je pomoc potřebným.

Toto poslání chápeme jako praktické vyjádření křesťanské víry. Při naplňování svého poslání se Diakonie opírá o čtyři základní hodnoty:

000194

Co jsou diakonické hodnoty?

  • to, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a předávat
  • hodnotami rozumějme to, co je pro Diakonii důležité, z čeho ve své práci vychází, nechává se motivovat a zároveň usiluje, aby se v její praci tyto hodnoty zpřítomňovaly a promlouvaly skrze ni

Kde se berou diakonické hodnoty?

  • v respektu ke křesťanské tradici - jsme přesvědčeni, že hodnoty křesťanské tradice naplňují lidský život smyslem.
  • v péči o lidské vztahy - slušnost, laskavost a vstřícnost jsou znamením sebeúcty, podporují schopnost porozumění a posilují důvěryhodnost celé organizace
  • v připravenosti přijímat výzvy - opora v tradici posiluje naši vnímavost vůči rodícím se potřebám dneška i budoucnosti

K čemu jsou diakonické hodnoty?

  • vystihují jádro, specifičnost, nosnost a poselství Diakonie
  • ukazují cestu
  • jsou oporou a motivací diakonické práce

DSC_5374  IMG_7821  IMG_9770


Citlivě vnímáme potřeby společnosti i každého jednotlivého člověka a hledáme cesty, jak je naplnit.


Péče o potřebné, nemocné a slabé jako výraz křesťanské lásky k bližnímu patří neodmyslitelně k životu i práci Českobratrské církve evangelické. Tato křesťanská služba, pro niž máme v Novém zákoně řecký pojem „diakonia“, je společně se zvěstováním Božího slova a vysluhováním svátostí základním posláním a úkolem církve a každého jejího sboru. Církev vede své členy k tomu, aby se podle svých obdarování a možností na této službě podíleli. (fragment Preambule Řád diakonické práce)

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.