žijeme hodnotami

2018 - rok milosrdenství

Chceme žít hodnotami, které dávají práci Diakonie směr a smysl. Chceme vytvářet příležitosti, při nichž se hodnotami aktivně zabýváme, aktivně s nimi pracujeme a uvědomujeme si, jak a v čem naši práci vedou.

Máme pro vás také příběhy milosrdenství, které najdete tady.


Čtení z bible: Matouš 9, 9 – 13; Text kázání: Jeremiáš 9, 22.23

Toto praví Hospodin:
Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí,
ať se silák nechlubí svou silou,
ať se boháč nechlubí svým bohatstvím.
Chce-li se kdo něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne;
neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství
a vykonávám na zemi soud a spravedlnost;
to jsem si oblíbil,
je výrok Hospodinův.

Znát Hospodina to je přesvědčovat se o tom, co uvádí mezi lidmi ve skutek. „Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. To jsem si oblíbil.“ Tak se nám Bůh Staré i Nové smlouvy dává představit.

Prokazuje milosrdenství. Milosrdenství je slovo, které nám pravda zní tak trochu nedělně kostelně. Ale vy jste čtenáři Písma  svatého a víte, že ono to znamenalo nikoli náboženský a sváteční, ale všední, každodenní postoj. V našem slovníku bychom si mohli na jeho místo aspoň na chvíli dosadit slovo lidskost.

Milosrdný člověk je velmi prostým způsobem lidský. Nevytahuje se, neohrnuje nos nad obyčejností těch, které denně potkává. Milosrdenství hledá pro lidi cestu, jak dál.

Náš Bůh se zastává lidských postojů, překáží nelidským. Hodí se mu k tomu jak ti, kdo jsou nábožensky založení, tak ti, kdo zřejmě nejsou. Zpráva o něm vždycky překážívala možnosti udělat si zasvěcenecké bratrstvo. Žádný tajný spolek vyvolených Pán Bůh nepotřebuje. Když on jedná, může u toho být každý.

A ovšem – říká-li kdo, že by jako rád věřil, ale nedokáže to, odpoví mu Písmo, že ale dokáže jednat milosrdně. Není nikdo, kdo by toho nebyl schopen.

citát z kázání Jaroslava Vítka 28. 1. 2018

Každý z následujících roků chceme věnovat jedné z diakonických hodnot. Rok 2018 bude v Diakonii rokem Milosrdenství. Chceme hledat příležitosti, ve kterých si můžeme připomínat, jak se milosrdenství v naší práci projevuje, kdy se s ním setkáváme, co to znamená "být milosrdný", "být milého srdce", přemýšlet o tom a uvědomovat si místo milosrdenství v naší práci.

Nabízíme Vám k tématu sadu nástrojů, mezi kterými najdete: informační plakát, zamyšlení na téma milosrdenství, přípravné materiály na Den Diakonie a také celodiakonickou soutěž.

Slovo ředitele Diakonie Jana Soběslavského:

jan_sobeslavsky_4

Milé kolegyně, milí kolegové, v letošním roce chceme v Diakonii společně promýšlet a prožívat hodnotu milosrdenství.

Milosrdenství je dnes tak trochu tajuplné slovo. Běžně ho v řeči neužíváme. Já ho mám od dětství spojené s Biblí. Bible totiž na mnoha místech opakuje, že Bůh je milosrdný, či dokonce, že Bůh je láska. A v Bibli je mnoho příběhů, které ukazují Boží jednání ve prospěch lidí a mnoho výzev k tomu, aby se lidé k sobě chovali milosrdně. To je vlastně to jediné, na čem Bohu záleží.

Chovat se milosrdně znamená nasazovat se pro druhé. Překračovat při tom nejrůznější hranice a omezení dané naším věkem, pohlavím, zdravotním stavem, sociálním postavením, národní příslušností. Vidět v druhém člověku vždy lidskou bytost, Boží stvoření, svého „bližního“. Svůj respekt a sounáležitost můžeme druhým dávat najevo třeba tím, že se na ně budeme usmívat, i když vlastně není často důvod, proč bychom to měli dělat.

Takto prožívaný lidský život má cenu. Člověk překračuje sám sebe. Nežije tak život jenom pro sebe, ale je tu také pro druhé. A paradoxně až tehdy nalézá podstatu svého pravého bytí. Vždycky, když jsem v naší Diakonii přítomen chvílím, kdy v konkrétních situacích podporujeme naše klienty, žáky a pacienty, mám pocit absolutní jistoty, že naše práce má smysl. V Merklíně u našich klientů s těžkou formou poruchy autistického spektra, v Soběslavi na hodině žáků s těžkým mentálním postižením, s dětmi ve vsetínské vyloučené lokalitě, v našich domovech pro seniory, chráněných bydleních, pečovatelských službách, v hospici…

Boha nikdy nikdo neviděl. Jak funguje náš vesmír v posledu netušíme, do jeho hlubin nenahlédneme. Že ve vztahu člověka k člověku žitého pod zorným úhlem milosrdenství zažíváme něco, co nás přesahuje, můžeme zakoušet v našem každodenním životě. V Diakonii k tomu máme vzhledem k podstatě naší práce zvlášť dobrou příležitost. Přeji Vám všem, abyste z této skutečnosti mohli čerpat inspiraci a posilu pro Vaši práci i v letošním roce.

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.