Milosrdenství

Vždy, když potkám klienta, tak se usměju a pozdravím ho.

MILOSRDENSTVÍ

Vždy, když potkám klienta, tak se usměju a pozdravím ho.

Příběh milosrdenství (Lukášovo evangelium 10, 30 - 37)                     

Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: `Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. ´

Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?" Zákoník odpověděl: "Ten, který prokázal milosrdenství." Ježíš mu řekl: "Jdi a jednej také tak."

Žít z milosrdenství pro nás znamená

  • sloužit, dopomáhat, organizovat službu vždy s ohledem na člověka
  • jednat s klientem s respektem
  • poskytovat emoční podporu

Pomáháme měnit svět k lepšímu: věříme v sílu Boží lásky a lidského milosrdenství.


 

Přečtěte si příběhy o milosrdenství od pracovníků našich středisek:

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.